KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Binance Türkiye) tarafından hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz: 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve işlenmesi, Binance Türkiye için büyük önem ve hassasiyet içermesinin yanı sıra bir yükümlülük de olduğundan, verileriniz Binance Türkiye tarafından Anayasa, Kanun ve General Data Protection Regulation (“GDPR”) çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusuna”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile işbu aydınlatma metni ile “Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olacak Binance Türkiye tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunularak bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

1- Binance Türkiye’nin Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup Binance Türkiye siz değerli müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Siz değerli müşterilerimize ait ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğraf, banka hesap numaraları, adres, cinsiyet bilgisi, oturma izni, ses kaydı şeklindeki kişisel veriler, yapacağınız anlaşmaların akdedilmesi, yerine getirilmesi ve feshi de dahil olmak üzere tüm aşamalarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi ve Kanun'un 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu olan Binance Türkiye tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir;

2.1 hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,

2.2 müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,

2.3 yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,

2.4 aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi,

2.5 sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması,

2.6 ticari/iş stratejilerinin planlanması,

2.7 web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması,

2.8 modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti,

2.9 gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,

2.10 ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması,

2.11 Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,

2.12 mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

2.13 müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Binance Türkiye nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz

Kişisel verileriniz, Binance Türkiye tarafından Türkiye'deki yasal ve mali denetimler kapsamında iş ortaklarına, danışmanlarına, yetkili mahkeme ve/veya kurumlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun'un 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz Binance Türkiye tarafından doğrudan veya dolaylı olarak belirli kişisel veri işleme koşulu ve amacı çerçevesinde danışmanlık, destek veya diğer hizmetler alan veya almayı düşünen herhangi bir üçüncü kişiye, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Binance Türkiye kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki durumlarda, belirtilen kişilere aktarabilir, işleyebilir ve depolayabilir;

  1. Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
  2. Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,
  3. Binance Türkiye’nin şirketlerine, şirket gruplarına,
  4. faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara,
  5. işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara,
  6. hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara
  7. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.

Hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir

Binance Türkiye, kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması durumunda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. Verilerin yurtdışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin “açık onayı” alınmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Binance Türkiye, bu tür üçüncü tarafların aktarılan kişisel verileri korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,

yapacağınız bildirimler vasıtasıyla,

web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz,

çağrı merkezimizle veya hizmet aldığımız çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler,

KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Binance Türkiye dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu meşru nedenlerle toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, burada belirtilen amaçlar için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçlarına uygun olarak Binance Türkiye tarafından işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

Üyelik sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Binance Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Ayrıca, verilerin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise ilgili kişinin “açık rızası”nın alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.

Binance Türkiye, kişisel verileri bu aydınlatma metni ve Kanun çerçevesinde toplanma amaçlarına aykırı bir şekilde işlemeyecek ve ilgili kişi tarafından talep edilmesi halinde veya re’sen ya da veri işleme amacının ortadan kalkması üzerine silecek, imha edecek veya anonimleştirecektir.

5- Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Binance Türkiye’ye başvurarak sizinle ilgili;

5.1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

5.2 Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

5.3 Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.5 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.6 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5.7 (5.5) ve (5.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.8 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5.9 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6- Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede (Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde) belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

6.1 Aşağıda yazılı Binance Türkiye adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,

6.2 Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Binance Türkiye’ye bildirilmiş ve Binance Türkiye sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Binance Türkiye’nin KEP adresi olan bnteknoloji@hs01.kep.tr adresine ya da destek@trbinance.com adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;.

1. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız

2. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası

3. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz, ve kimlik numaranız

4. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz

5. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız

6. Talep konusu

mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.

Başvurularınız Binance Türkiye tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın Binance Türkiye’ye ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun Binance Türkiye’ye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Ticaret Sicil No: 221729-5

Mersis no: 178140451300001

Ticaret Unvanı: BN TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Apt. No:175/7 Şişli İstanbul

İnternet sitesinin adresi: https://www.trbinance.com

KEP adresi: bnteknoloji@hs01.kep.tr